សំនួរដដែលៗ

 • តើវិធីដាក់ប្រាក់អ្វីដែលអ្នកទទួលយក?

  យើងខ្ញុំទទួលយកការដាក់តាមរយៈធនាគារក្នុងស្រុក

 • តើការដាក់ប្រាក់អតិបរមានិងអប្បរមាចំនួនប៉ុន្មាន?

  វិធីដាក់ប្រាក់និមួយៗមានការកំនត់ចំនួនផ្សេងៗគ្នា, ចំពោះអប្បរមានិងអតិបរមានៃការដាក់ប្រាក់និងមានការកំនត់ដោយប្រព័ន្ធហើយវានឹងបង្ហាញនៅលើទំព័រដាក់ប្រាក់, ប្រសិនបើជាកលោកអ្នកចង់បញ្ជាក់កាន់ច្បាស់នោះសូមទាក់ទងមកក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ

 • តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំជួបបញ្ហាក្នុងការដាក់ប្រាក់?

  ប្រសិនបើលោកអ្នកជួបបញ្ហាក្នុងការដាក់ប្រាក់សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ.

 • តើរូបិយប័ណ្ណណាដែលអ្នកទទួលយក?

  យើងទទួលយករូបិយប័ណ្ណដូចខាងក្រោម:

  • USD: រូបិយប័ណ្ណដុល្លាអាមេរិច
 • តើត្រូវចំនាយរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក្នុងការដាក់ប្រាក់?

  រយៈពេលវាអាស្រ័យលើវិធីដែលអ្នកជ្រើសរើសនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដាកើប្រាក់, ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បញ្ជាក់កាន់ច្បាស់សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ។.

 • តើខ្ញុំធ្វើការដកប្រាក់ដោយវិធីណា?

  ការដកប្រាក់របស់អ្នកត្រូវតែដូចគ្នាទៅនឹងវិធីដាក់ប្រាក់របស់លោកអ្នក, ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារក្នុងស្រុក, ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការដកប្រាក់តាមរយៈធនាគារក្នុងស្រុកដែរ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការដកប្រាក់តាមរយៈគណនីធនាគារផ្សេងដែលមិនមែនជាធនាគាដើមដែលលោកលអ្នកប្រើមកដាក់ប្រាក់ជាមួយយើងខ្ញុំទាក់ទងមកក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំដែលអាចជួយបំរើលោកអ្នកបាន។

 • តើការដកប្រាក់អតិបរមានិងអប្បរមាចំនួនប៉ុន្មាន?

  ការដកប្រាក់និមួយៗមានការកំនត់ផ្សេងគ្នា, ចំពោះអប្បរមានិងអតិបរមានៃការដកប្រាក់និងមានការកំនត់ដោយប្រព័ន្ធហើយវានឹងបង្ហាញនៅលើទំព័រដកប្រាក់។ ប្រសិនបើជាកលោកអ្នកចង់បញ្ជាក់កាន់ច្បាស់នោះសូមទាក់ទងមកក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ.

 • តើខ្ញុំអាចលុបចោលការស្នើសុំដកប្រាក់របស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ ហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

  អ្នកអាចធ្វើការលុបចោលការស្នើសុំដកប្រាក់របស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល៤៨ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការសំរេច, វាអាចដំនើរការបានក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក,ដោយធ្វើការចុចទៅលើពាក្យលុបចោលការដកប្រាក់នៅលើតារាងប្រតិបត្តិការដែលមានពាក្យថារង់ចាំដែលលោកអ្នកចង់លុបចោល, ប្រសិនបើការដកប្រាក់របស់លោកអ្នកលើស៤៨ម៉ោងហើយគិតចាប់តាំងពីពេលោកអ្នកធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់, ចូរទាក់ទងមកក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ

 • តើខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នូវអ្វីខ្លះសម្រាប់សំគាល់ការធ្វើ ការដកប្រាក់?

  អ្នកមិនត្រូវការផ្តល់អត្តសញ្ញាណអ្វីសំរាប់ធ្វើការដកើប្រាក់ទេ។ តែដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកផ្តល់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចំលងពីខាងមុខនិងខាងក្រោយដើម្បីទុកជាភស្តុតាងសំរាប់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដកប្រាក់នៅថ្ងៃក្រោយៗទៀត។

 • តើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបខ្ញុំអាចទទួលបានប្រាក់ដែលបានមកពីការស្នើសុំដកប្រាក់របស់ខ្ញុំ?

  រយៈពេលគឺអាស្រ័យលើវិធីសាស្រ្តនៃការស្នើសុំដកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើស។

 • តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះប្រើប្រាស់ឬលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ?

  ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចឈ្មោះប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក, សូមចុចទៅលើពាក្យ‘ភ្លេចសម្ងាត់’ ក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំនិងជួយបំរើលោកអ្នក។.

 • តើខ្ញុំបិទគណនីរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

  សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ។

 • តើខ្ញុំអាចមានគណនីលើសពីមួយបានដែរឬទេ?

  យើងខ្ញុំអនុញ្ញាតិអោយមានតែមួយគណនីប៉ុណ្ណោះសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់។

 • តើខ្ញុំអាចផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅកាន់គណនីកាស៊ីណូឬល្បែងបៀរប៉ុកកឺរបស់ខ្ញុំដោយវិធីណា?

  សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំដែលរីករាយរង់ចាំបំរើលោកអ្នក។

 • តើខ្ញុំអាចប្តូរឬបន្ថែមពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ?

  ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកសូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារ ផ្នែកបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំដែលរីករាយរង់ចាំបំរើលោកអ្នក។